Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Respo Repair Solutions (verder RRS), ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant, en dit dus met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van RRS. Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van RRS zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar RRS. Na het verstrijken van deze termijn is RRS niet meer gebonden. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

2.2 Alle wijzigingen aan de offerte worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang RRS haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en met de annulering akkoord gaat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR, onverminderd de mogelijkheid van RRS om haar werkelijk geleden schade te vorderen. Dezelfde schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 125 EUR, exclusief BTW zal verschuldigd zijn indien RRS zich aanbiedt om de werkzaamheden uit te voeren en deze niet uitgevoerd kunnen worden door een fout aan de klant toe te rekenen, bijvoorbeeld omdat deze niet thuis is of de te herstellen schade niet overeenkomt met hetgeen door de klant gecommuniceerd was, en dit onverminderd de mogelijkheid van RRS om haar werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 4. Levering

4.1.  De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt RRS niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2.   Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, afmetingen of eender wat over te maken, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij RRS bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. 

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1.  Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van RRS contant betaalbaar.

Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk en omstandig per aangetekend schrijven aan RRS kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.2.   Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van RRS. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3.   Indien de klant niet overgaat tot betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan RRS een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt RRS zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald en zijn verbintenissen is nagekomen. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

6.4 Oplevering van uitgevoerde werken wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het ogenblik dat RRS aan de klant de mogelijkheid heeft geboden om aanwezig te zijn bij het einde van de werken voor het vertrek van de aangestelde van RRS. De klant wordt geacht aanwezig te zijn bij de aanvang en beëindiging der werken. De afwezigheid van de klant op het einde van de werken verhindert de oplevering der werken niet daar de klant uitgenodigd wordt op de rondgang en in de goedgekeurde offerte ingestemd heeft met deze werkwijze. Zichtbare gebreken worden geacht te zijn aanvaard door de oplevering bij het einde van de werkzaamheden.

6.5. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de een partij één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.

Verder is een partij gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen met de andere partij in het geval een partij in staat van faillissement is verklaard, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen in staking van betaling verkeert.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1.  RRS verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van RRS zijn middelenverbintenissen. RRS is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant, evenmin voor schade die reeds aanwezig was voor de tussenkomst van RRS. RRS is onder meer niet aansprakelijk indien het resultaat van een herstelling of schade niet volledig gelijkt op de initiële toestand of wanneer de schade die ontstaat of die ontstaan is tijdens of nadat de klant de door RRS vervaardigde zaken of uitgevoerde werken heeft bewerkt of laten bewerken.

7.2.  RRS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. RRS zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte, incidentele, onrechtstreekse of gevolgschade, of directe of indirecte kosten, welke aard ook, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van RRS of een aangestelde.

7.3.   De aansprakelijkheid van RRS met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten. De totale aansprakelijkheid van RRS, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan RRS werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4.     Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt RRS geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5.  Eventuele klachten over de verrichte diensten worden slechts aanvaard indien zij per aangetekend schrijven en omstandig gemotiveerd gebeuren, binnen de 14 dagen na het verrichten van de diensten of nadat het verborgen gebrek aan de klant kenbaar is geworden en/of had kunnen worden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt enige aanspraak jegens RRS aangaande enig gebrek of onvolkomenheid met betrekking tot de diensten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1.             De door RRS geleverde Diensten blijven na de uitvoering en/of levering haar eigendom tot betaling van de volledige prijs ervan, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten, schadebeding en kosten. Zolang die volledige betaling van de Prijs niet is gebeurd, mag de klant de uitgevoerde diensten en/of geleverde materialen en zaken niet omvormen, vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.

8.2.  RRS behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde, de geleverde diensten op kosten van de klant terug te halen. Dit terugvorderingsrecht wordt uitgeoefend bij eenvoudige brief. Bijkomende kosten van demontage en vervoer zijn in dat geval eveneens ten laste van de klant., bovenop een schadevergoeding gelijk aan 30% van de Prijs.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1.   Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft RRS het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, waarbij op de op dat ogenblik uitgevoerde prestaties gefactureerd zullen worden en deze gelden onmiddellijk opeisbaar zijn, ofwel (ii) de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen, zelfs door een enkele schriftelijke verklaring, ten laste van de klant en zonder betaling van enige schadevergoeding. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

9.2.  Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door RRS verleende diensten betalen, alsook de kosten die RRS moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat RRS nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor RRS. Bovendien behoudt RRS het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

9.3.  Verder is een partij gerechtigd de overeenkomst bij aangetekends schrijven en met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen in het geval dat een partij betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening of wanneer een partij onvermogend wordt of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa.

9.4.   Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door RRS voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van RRS.

Artikel 12. Overmacht

Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld ongeschikte klimatologische omstandigheden voor het uitvoeren van de werken, stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, pandemieën en andere onverwachte gebeurtenissen waarover RRS geen controle heeft, bevrijden RRS, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. RRS is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor tekortkomingen, met inbegrip van vertragingen, in de uitvoering van de overeenkomst die daaruit voortvloeien.

Artikel 13. Nietigheid

Indien enige bepaling of onderdeel van een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, nietig, onafdwingbaar of niet tegenwerpbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen RRS en de klant de nietige, onafdwingbare of niet tegenwerpbare bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van RRS. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst en betwistingen zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.